معرفی مشخصات کشتی های کروز شرکت MSC

Armonia
MSC Armonia
Lirica
MSC Lirica
Preziosa
MSC Preziosa
Divina
MSC Divina
Fantasia
MSC Fantasia
Poesia
MSC Poesia
Orchestra
MSC Orchestra
Musica
MSC Musica
Sinfonia
MSC Sinfonia
Opera
MSC Opera
Magnifica
MSC Magnifica
Seaside
MSC Seaside
Close Menu